Testování povah v severských zemích – co je to BPH

Nemám ráda, když se řekne A a zapomene se říci B. Tedy, pokud vím, že se povaha testuje ve Francii, logicky mne zajímá, jak se testuje i jinde. Moje spolupráce v chovatelství mne svedla dohromady s několika lidmi ze severských zemí (kontrétně Švédska a Finska), vím, že se povahy testují i tam. Požádala jsem proto SKK o souhlas s publikací článku popisující provedení povahového testu BPH ve Švédsku.

Tento článek je přeložen a publikován se svolením Švédského kennel klubu, SKK. Překlad byl proveden soukromou osobou (Ing. et Ing. Terezie Valčíková) a SKK nemůže odpovídat za přesnost překladu.
The translation is completed on private initiatives and that SKK cannot take any responsibility for the accuracy of this.

Originál v anglickém jazyce naleznete na:

Hodnocení povahy a osobnosti u psů BPH

(Behavior and Personality Assessment in Dogs)

 

Pro osobu zvažující koupi psa může BPH podat vysvětlení  celkové mentality rozličných plemen a rodičů, o jejichž vrh se zajímá. Každý pes ohodnocený BPH přispívá svým kouskem informace ke zlepšení našeho porozumění a znalostí ohledně chování daného specifického plemene jakož i psů obecně.

BPH zabere asi 30 minut. Skládá se ze 7 částí a cílem je podat souhrn, jak pes reaguje a jak si zvládá poradit v rozličných situacích. Ty jsou: setkání s cizinci, hraní si, hledání jídla a překvapení. Pokud je to nutní, může být popsána také reakce psa na střelbu (pracovní plemena). Po dokončení trati podává posuzovatel mluvený souhrn reakcí psa jeho majiteli a dodá také subjektivní popis jeho osobnosti.

Pes musí být alespoň 1 rok starý, není stanoven horní věkový limit. Musí mít prokázanou identitu a být očkovaný. Neregistrovaní psi musí mít soutěžní licenci a majitel nebo vodič psa musí být členem SKK nebo přidruženého chovatelského klubu. Žádná příprava nebo trénink není nutná (nejsou stanoveny minimální požadavky) na určitý stupeň poslušnosti. Pokud majitel preferuje pohyb psa bez vodítka (nepřipnutý pes), může ho mít po celou dobu testu na dlouhém vodítku (stopovačce). Majitel psa nemusí mít žádnou přípravu, bude prováděn pozorovatelem/hodnotící osobou a bude mu přesně řečeno, co má dělat.

Co se jako majitel dozvím z BPH

V závislosti na reakcích vašeho psa dostanete lepší obrázek jeho silných stránek a v jakých situacích naopak potřebuje Vaši silnější podporu a také popíše reakce vašeho psa, které vnímáme jako vyzývavé (problematické) nebo nežádoucí. BPH nemůže říci o Vašem psovi vše, ale poskytuje hodně informací.

Co mohou získat chovatelské kluby a chovatelé z BPH

BPH je zamýšlený jako pomoc chovatelům k lepšímu výběru těch zvířat, které přenášejí žádoucí mentalitu/povahu na své potomky. Je také důležité, že hodnocené reakce jsou silně spojeny s psím chováním v každodenním životě.

BPH podává základní informace o mentalitě plemene, může být doplňkem k plemenně specifickému testu nebo hodnocení (naši bonitaci). Je důležité, že mnoho klubů a chovatelů podporují tento fakt, kdy mnoho psů prověřených BPH dává lepší možnosti k ohodnocení dědičnosti a chovatelským hodnotám v rámci povahy a chování.

Kdo je zodpovědný za BPH?

Švédský kennel klub (SKK) je organizací, která je primárně zodpovědná (je garantem). SKK vzdělává pozorovatele a zajímá se o hodnocení kvality pozorovatelů a stran BPH. Chovatelské kluby a regionální kluby SKK organizují BPH dle řádů SKK. SKK je zodpovědný za registraci a publikaci všech BPH výsledků.

Části BPH

1.      Cizinec

Neznámá osoba, vedoucí testu, se přiblíží k majiteli a psovi. Popisuje se psí vítací chování, tendence k nedůvěřivosti nebo vyhýbání se setkání, potřeba uplatnit sebe sama, ukazovat submisivitu a pokud pes odmítá pokus o kontakt agresí.

2.      Hra  s objektem

Oba, majitel a vedoucí testu si hrají se psem. Tato část má 2 části: část popisuje ochotu psa si hrát s objektem a druhá část popisuje postoj psa při hraní.

3.      Zájem o jídlo

Psovi je dána příležitost dostat pamlsek. Jeden, který zbožňuje a jeden standardní z pohárků/plechovek s víčky, které jsou nejprve otevřeny a nebo zabezpečeny/zavřeny v různých stupních obtížnosti. Cílem je popsat s jakou ochotou pes pracuje s dobrotami a celkový zájem o jídlo. Záměrem je také sběr informací o obecné psí snaze k řešení problému. Je zaznamenávána tendence psa kontaktovat majitele.

4.      Překvapení

Obrys osoby se náhle objeví před psem nebo v momentě, kdy pes jde se svým majitelem. Agrese i strach jsou zaznamenány, stejně jako schopnost překonat tyto nepříznivé emoční zkušenosti a jak si pes poradí při řešení/jak se zabývá problémem, touto situací.

5.      Náhlý hluk

Kovový barel obsahující řetěz, reakce na hlasité zvuky, které se pohybují, když se pes k objektu přiblíží. Pes se může volně pohybovat a přibližovat se k barelu, aby ho prozkoumal. Cílem je popsat/vysvětlit strach z náhlého hluku, ale také zvědavost v neočekávané situaci.

6.      Přiblížení cizince

Osoba v širokém kabátě, klobouku se širokou krempou a slunečními brýlemi se k psovi pomalu přibližuje v intervalech. Když osoba dojde do určité vzdálenosti, on/ona se otočí obličejem pryč a nehybně stojí. Psovi je dovoleno přiblížit se k prozkoumání a iniciovat kontakt. Tato část má za cíl měřit psí reakce, když se k psovi přibližují lidi, z psí perspektivy neobvyklou cestou.

7.      Materiál povrchu

Pes s majitelem jdou přes úsek s novými a předtím neznámými materiály povrchu. Cílem je měřit zvědavost nebo nejistotu spojenou s pohybem po nových materiálech.

8.      Střelba ze zbraně (dobrovolné)

2 rány z pušky jsou vystřeleny ze vzdálenosti 50 m od psa a majitele. Jednou, když se oba pohybují, podruhé, když oba nehybně stojí. Cílem je popsat psí reakci na náhlou střelbu ze zbraně.

Jaké chování BPH popisuje?

Máme mnoho vlastností a chování, které jsou důležité nejen z pohledu vlastního psího welfare, ale i z pohledu majitelů. Jaké reakce byly pozorovány u psa při různých situacích na rozdílné stimuly při testu BPH, závisí na psí osobnosti a jejich repertoáru chování. Není možné popsat všechny vlastnosti, např. protože v určité situace je obtížné nasimulovat v testu nebo zopakovat v identickém prostředí, nebo v určitém stupni omezení. BPH se zaměřuje na následující skupiny chování:

1.      Družnost

Družnost popisuje, jak je pes společenský směrem k neznámým lidem. To zahrnuje tendenci iniciovat kontakt, jak dychtivě a jak dlouho lidi vítá a stupeň submisivnosti. Zájem o neznámé lidi je částečně závislý na plemeni a částečně závisí na osobnosti daného psa. Plemena vybraná pro pracovní nasazení nezávisle na člověku mohou vykazovat rozdílný zájem o kontakt oproti plemenům, která dobře spolupracují s člověkem a byla na to šlechtěna. Vlastní psí zkušenost, dobrá či špatná, hraje také roli.

2.      Zájem o hru

Zájem o hru se zaměřuje na psí zájem v obojím směru jak s jeho oblíbeným předmětem, tak s objektem standardizovaným – BPH pomůcka. Oba majitel i zkoušející si hrají se psem. Tato část má 2 cíle: první popisuje ochotu hrát si s objektem, druhá popisuje postoj psa k hraní, který nemusí být vždy nutně spojen se zájmem psa o objekt. Zájem o hru a to, jak si hraje, se velmi liší mezi plemeny. Ne všichni psi se zajímají o hru na přetahovanou, zatímco jiná skupina ji zbožňuje.

3.      Zájem o jídlo

Psi se zdravým zájmem o jídlo nebo dobroty jsou často snadněji motivováni při tréninku. Takový pes je často připraven řešit problém několikrát, jen aby dostal požadovanou odměnu.

4.      Kontakt s majitelem

Kontakt s majitelem popisuje tendenci psa udržovat nebo navazovat kontakt s jeho majitelem a zaujmout majitele např. pro hru. Pes může také vyžadovat podporu a pomoc od majitele, když má před sebou problém, jež nedokáže vyřešit přímo. V situaci, kdy se zajímá o jídlo, se pokouší mnoho psů získat pomoc od jejich majitelů, v momentě, kdy nejsou úspěšní v otevírání plechové dózy sami.

5.      Zvědavost

Důležitou částí BPH je dostat dobrý odhad o zvědavosti psa. To je často užitečná charakteristika při tréninku psa, bez ohledu na účel. Zvědavost znamená, že pes má chuť zkoumat své okolí a objekty v obojím – známém i neznámém prostředí. Pokud byl pes vystrašen, zvědavost mu pomáhá v přiblížení a překonání strachu.

6.      Strach a nejistota

Nejistí nebo úzkostliví psi žijí v konstantní připravenosti, že se stane něco nepříjemného. Naopak, pes sebevědomý, má situaci pod kontrolou. Mezi těmito 2 extrémy je několik stupňů strachu a úzkosti. Specifický strach je běžný u psů. Může být vztažen k okolí (př. strach z chůze na různých površích, roštech,…) nebo směrem k lidem anebo ostatním psům (sociální strach).

7.      Agrese nebo výhružné chování

Mnoho psů občas vykazuje výhružné nebo agresivní chování. Je to přirozená část psího repertoáru, ale neměla by vést k tomu, aby pes působil zastrašujícně nebo problematicky směrem k majiteli nebo ostatním lidem. Je proto důležité, aby psí nadměrně agresivní chování bylo identifikováno a aby pozorovatel vysvětlil majiteli jeho/její zodpovědnost za korekci a předcházení takovému chování.

Jak jsou publikovány výsledky

Všechny výsledky psů, kteří prošli popisem BPH jsou prezentovány na stránkách webu SKK, Avelsdata, které jsou volně k dispozici pro všechny uživatele. Je zveřejněn formulář s body, grafická sumarizace a hodnocení/sumář objektivní od hodnotitele. Trvá přibližně 1-2 týdny, než jsou výsledky BPH publikovány.

Skórovací formulář

V průběhu BPH pozorovatel vyplňuje bodovací formulář s několika vstupy. Cílem je popsat chování psa, ne hodnotit něco jako dobré nebo špatné. Je použita jedno či vícebodová škála/stupnice k popisu každé ze 7 (8) situací. Jedna škála vysvětluje intenzitu chování a jiná popisuje jako dlouho pes vykazoval toto určité chování. Nízká hodnota na stupnici znamená, že pes vykazoval buď chování malého stupně nebo po krátkou dobu. A opačně.

Výsledky pro různé vlastnosti chování

Výsledky různých vlastností/chování jsou sumarizovány v tabulkové a grafické formě. Stejné chování je měřeno v různých situacích a prezentované výsledky jsou potom sumarizované výsledky. V grafu je potom individuální chování psa porovnáno s průměrem chování daného plemene.

Subjektivní popis psa

Pozorovatel také podává subjektivní souhrn psího chování a osobnosti. Používá následující kategorie:

  • Pes se snadno stává zlostným a ukazuje agresivní chování
  • Energičnost. Pes je v pohotovosti a reaguje rychle na stimuly. Může být vnímáno jako pes neustále na hraně.
  • Radost při setkání s cizími lidmi. Má rád kolem sebe neznámé lidi. Pozitivně odpovídá na pozvání ke kontaktu od cizích osob a často sám iniciuje kontakt.
  • Často odpovídá na pozvání ke hře a často sám ke hraní zve.
  • Hlučnost. Často reaguje štěkáním v rozličných situacích. Může být také kňučivý, když čeká na aktivity a být hlučný, když vítá.
  • Zvědavost. Zájem o cokoli, co se děje, chce zkoumat v pozitivním slova smyslu.
  • Bezpečnost. Pes je sám sebou si jistý a zvládá situace, které potenciálně mohou vyvolat strach. Zvládá je racionálně.

Další hodnocení

V těch případech, kdy pes vykazuje chování, které pozorovatel považuje za nutné pozměnit nebo upravit, může být provedeno důkladnější hodnocení. To buď více respektuje welfare psa nebo pes vyžaduje více napomenutí a socializace, protože dnešní společnost nestrpí tento druh chování. To hlavně odpovídá nadměrné strachové reakci nebo agresivitě.

 

 

Přidejte se do komunity lidí na stejné vlně – uzavřená FB skupina PsInfo – genetika/chovatelství krok za krokem >>>

Mým koníčkem jsou chov psů a genetika. Vyznám se ve složitém světě genetiky a dokážu ho lidsky představit běžnému člověku. Pomáhám začínajícím i zkušenějším chovatelům stanovit si svou strategii a orientovat se v genetických testech, aby nemuseli spoléhat na informace od firem, ale používali svůj vlastní zdravý rozum. Můj příběh si přečtěte zde >>